TV& VIDEO

đề xuất mới

Các chủ nợ đánh giá tích cực đề xuất mới của Hy Lạp

Các chủ nợ đánh giá tích cực đề xuất mới của Hy Lạp

VTV.vn - Các chủ nợ đánh giá gói đề xuất mới của Hy Lạp là cơ sở tốt để tiếp tục đàm phán.