TV& VIDEO

di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Ẩm thực - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

VTV.vn - Khi được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể, các món ăn còn là đại sứ du lịch của các quốc gia.