TV& VIDEO

Di tích quốc gia đặc biệt

Di tích Thành Điện Hải cần bảo tồn nghiêm ngặt

Di tích Thành Điện Hải cần bảo tồn nghiêm ngặt

VTV.vn - Thành Điện Hải trở thành di tích cấp quốc gia đặc biệt là một niềm vui, sau những nỗ lực gìn giữ, bảo vệ và thậm chí phải đấu tranh mạnh mẽ với những lợi ích khác.