TV& VIDEO

điều khiển bằng suy nghĩ

Điều khiển chân giả bằng suy nghĩ

Điều khiển chân giả bằng suy nghĩ

VTV.vn - Một công ty tại Ireland đã chế tạo thành công chiếc chân giả có khả năng điều khiển bằng suy nghĩ.