TV& VIDEO

Đoàn chủ tịch

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chiều 24/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần 8 khóa VII đã cho ý kiến lần cuối vào tờ trình của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.