đời sống vật chất

Cần đổi mới quy trình xét tặng danh hiệu thi đua

Cần đổi mới quy trình xét tặng danh hiệu thi đua

Cần phải đổi mới quy trình xét tặng, khen thưởng và công nhận danh hiệu các phong trào, cuộc vận động ở xã phường, thị trấn, khu dân cư theo hướng thực chất, thiết thực, hiệu quả.