TV& VIDEO

dự án luật

Giao Bộ Tài chính là đầu mối quản lý nợ công

Giao Bộ Tài chính là đầu mối quản lý nợ công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ thống nhất quản lý nợ công, Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nợ công và phải chịu trách nhiệm chính về nợ công.