TV& VIDEO

đường sắt đô thị

Kiểm toán Nhà nước công bố danh sách kiểm toán 2018

Kiểm toán Nhà nước công bố danh sách kiểm toán 2018

Kiểm toán Nhà nước vừa đưa ra kế hoạch kiểm toán năm 2018 với hàng loạt doanh nghiệp, dự án lớn của ngành giao thông nằm trong danh sách kiểm toán của năm tới.