TV& VIDEO

Giá trị thương hiệu

Phương pháp xếp hạng thương hiệu quốc gia của Brand Finance

Phương pháp xếp hạng thương hiệu quốc gia của Brand Finance

VTV.vn - Để tính toán sức mạnh và giá trị thương hiệu của một quốc gia, Brand Finance sử dụng phương pháp Miễn trừ phí bản quyền.