TV& VIDEO

giao dịch điện tử

93% cơ quan nhà nước đã triển khai chữ ký số

93% cơ quan nhà nước đã triển khai chữ ký số

VTV.vn - 93% các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã triển khai ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng.