TV& VIDEO

giáo dục mầm non

Vai trò của xã hội hóa trong phổ cập giáo dục mầm non tại Việt Nam

Vai trò của xã hội hóa trong phổ cập giáo dục mầm non tại Việt Nam

VTV.vn - Năm 2017, Việt Nam hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến lớp đạt hơn 99%. Có được kết quả này là vai trò của xã hội hóa.