TV& VIDEO

hệ thống cảnh báo

Giảm số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến năm 2030

Giảm số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến năm 2030

VTV.vn - Trọng tâm của Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai 2017 là giảm số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến năm 2030.