TV& VIDEO

hiệu quả công việc

Robot giao thư và bưu kiện

Robot giao thư và bưu kiện

VTV.vn - Một bưu điện tại Đức đang đưa vào thử nghiệm loại robot vận chuyển thư và bưu phẩm tự động.