TV& VIDEO

hộ cận nghèo

Bình Dương - Tỉnh duy nhất không có hộ nghèo, cận nghèo

Bình Dương - Tỉnh duy nhất không có hộ nghèo, cận nghèo

VTV.vn - Bình Dương đã trở thành tỉnh duy nhất trong cả nước không còn hộ nghèo, cận nghèo. Đây là bước tiến đáng kể sau 20 năm Bình Dương tách tỉnh.