TV& VIDEO

hộ cận nghèo

Thêm 15.500 tỷ đồng cho người nghèo và đối tượng chính sách

Thêm 15.500 tỷ đồng cho người nghèo và đối tượng chính sách

VTV.vn - Người nghèo và các đối tượng chính sách sẽ có thêm khoảng 15.500 tỷ đồng trong năm 2018.