TV& VIDEO

hỗ trợ kinh phí

Thiếu kinh phí cho hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở Thừa Thiên Huế

Thiếu kinh phí cho hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở Thừa Thiên Huế

VTV.vn - Chi hội nghề cá địa phương ở Thừa Thiên Huế đang thiếu kinh phí cho hoạt động quản lý mặt nước trên thủy vực xung quanh các khu bảo vệ thủy sản.