TV& VIDEO

hội nghị

Thông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

VTV.vn - Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Thông báo Hội nghị lần thứ sáu.