khám chữa bệnh

Bộ Y tế tăng cường giám sát xã hội hóa trang thiết bị y tế

Bộ Y tế tăng cường giám sát xã hội hóa trang thiết bị y tế

VTV.vn - Bộ Y tế đã tổ chức nhiều đoàn thanh kiểm tra, giám sát, ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh hoạt động liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế tại các bệnh viện công.