TV& VIDEO

Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa hơn 57.000 biên chế

Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa hơn 57.000 biên chế

VTV.vn - Trong quá trình kiểm tra công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện thừa hơn 57.000 người.