TV& VIDEO

kiểm tra

Sẽ cắt giảm thanh tra chồng lấn, trùng lặp trong năm 2018

Sẽ cắt giảm thanh tra chồng lấn, trùng lặp trong năm 2018

VTV.vn - Sáng 5/10, cuộc họp giữa Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ về kế hoạch công tác 2018 nhằm đảm bảo tránh chồng lấn giữa các đơn vị thanh tra, kiểm toán, đã diễn ra.