TV& VIDEO

kinh doanh vàng

Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

VTV.vn - NHNN đang lấy ý kiến bãi bỏ, sửa đổi một số điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vàng trong Nghị định 24/2012.