TV& VIDEO

Luật nhà ở sửa đổi

Luật Nhà ở sửa đổi: Hi vọng mua nhà cho người thu nhập thấp

Luật Nhà ở sửa đổi: Hi vọng mua nhà cho người thu nhập thấp

Chương trình Đối thoại chính sách ngày 10/9/2014 sẽ phân tích, bàn bạc về vấn đề điều chỉnh luật Nhà ở sửa đổi cho người có thu nhập thấp.