Mễ Trì Hạ

Làng cốm Mễ Trì: Chỉ 1/55 hộ sử dụng phẩm màu không cho phép

Làng cốm Mễ Trì: Chỉ 1/55 hộ sử dụng phẩm màu không cho phép

Kết luận của Viện kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia - Bộ Y tế cho thấy, có chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong thực phẩm tại cơ sở sản xuất cốm của ông Đỗ Đức Tặng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive