TV& VIDEO

mô hình giáo dục

Giáo dục Phần Lan gắn chặt với nhu cầu của nền kinh tế

Giáo dục Phần Lan gắn chặt với nhu cầu của nền kinh tế

Nền giáo dục Phần Lan được thừa nhận là hiệu quả nhất châu Âu, do biết cách phối hợp nhuần nhuyễn giáo dục với nghiên cứu và sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế.