TV& VIDEO

mô hình kinh tế

Kỳ vọng về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM

Kỳ vọng về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM

Nhiều nhà kinh tế đã tìm ra những đặc tính rất đặc biệt, trở thành lợi thế trong phát triển, mà TP.HCM luôn vận dụng và vượt qua trước những thách thức về kinh tế, xã hội.