TV& VIDEO

Ngành chè

Ngành chè trước yêu cầu hoàn thiện chuỗi giá trị trong sản xuất

Ngành chè trước yêu cầu hoàn thiện chuỗi giá trị trong sản xuất

VTV.vn - Sản phẩm chè Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn nếu ngành chè có thể đáp ứng được yêu cầu để hoàn thiện nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất.