TV& VIDEO

Nguyễn Minh Thuyết

Dự thảo chương trình mới thực hiện tích hợp các môn và liên môn

Dự thảo chương trình mới thực hiện tích hợp các môn và liên môn

VTV.vn - Dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thực hiện tích hợp các môn và liên môn.