TV& VIDEO

Nụ cười Hạ Long

Cải thiện môi trường du lịch phải từ chính nội lực địa phương

Cải thiện môi trường du lịch phải từ chính nội lực địa phương

VTV.vn - Cải thiện môi trường du lịch tại Việt Nam không còn là vấn đề mới, nhưng lại là vấn đề luôn cần được sự quan tâm.