nước giếng khoan

Xã hội hóa cung cấp nước sạch nông thôn

Xã hội hóa cung cấp nước sạch nông thôn

VTV.vn - Một trong những giải pháp trọng tâm đang được triển khai ở nhiều vùng nông thôn là đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp nước sạch.