TV& VIDEO

Phân giới cắm mốc

Việt Nam - Campuchia đạt tiến bộ về phân giới cắm mốc

Việt Nam - Campuchia đạt tiến bộ về phân giới cắm mốc

VTV.vn - Hai bên cũng đạt được thỏa thuận quan trọng về việc xây dựng các văn kiện pháp lý ghi nhận 84% thành quả phân giới cắm mốc đã đạt được.