TV& VIDEO

phát minh mới

Bạn có tin 10 phát minh này từng tồn tại trên đời?

Bạn có tin 10 phát minh này từng tồn tại trên đời?

Dẫu biết rằng các phát minh mới sẽ giúp cuộc sống dễ dàng hơn nhưng một số sáng tạo lại lạ lùng đến nỗi bạn sẽ phải tự hỏi: liệu có thật chúng đã từng xuất hiện trên đời hay không.