TV& VIDEO

phát triển đất nước

Internet of things – Cơ hội lớn để phát triển đất nước

Internet of things – Cơ hội lớn để phát triển đất nước

VTV.vn - Với IoT, mọi doanh nghiệp sẽ trở thành doanh nghiệp số, mọi lãnh đạo trở thành lãnh đạo số, mọi chính phủ trở thành chính phủ số…