TV& VIDEO

phát triển nông nghiệp

Quảng Trị sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường

Quảng Trị sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường

VTV.vn - Quảng Trị hiện nay đang phát triển nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo hướng canh tác tự nhiên, nông nghiệp sạch, bón bằng phân hữa cơ từ chế phẩm IEM.