TV& VIDEO

phim tài liệu

Công bố 3 bộ phim tài liệu quý về Bác Hồ với Hiệp định Paris

Công bố 3 bộ phim tài liệu quý về Bác Hồ với Hiệp định Paris

VTV.vn - 3 bộ phim có tên là: Việt Nam, Hòa bình cho Việt Nam và Việt Nam: Cuộc trường chinh tới hòa bình.