TV& VIDEO

phục chế thành công

Nghề đúc đồng tại Nhật Bản tìm hướng đi mới

Nghề đúc đồng tại Nhật Bản tìm hướng đi mới

VTV.vn - Trong 25 năm, số xưởng đúc đồng tại Nhật Bản đã giảm một nửa xuống còn 1.800 xưởng. Các nhà sản xuất Nhật Bản đang áp dụng công nghệ mới để thích ứng với tình hình.