TV& VIDEO

phun vòi rồng

Hình ảnh Thời sự ấn tượng: “Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam ở Hoàng Sa"

Hình ảnh Thời sự ấn tượng: “Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam ở Hoàng Sa"

Giải thưởng Hình ảnh Thời sự ấn tượng đã được trao cho Hình ảnh tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa.