quan hệ láng giềng

68 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc

68 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc

Trong tổng thể chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc.