TV& VIDEO

quản lý giáo dục

Tác động của chương trình thực nghiệm phổ thông mới

Tác động của chương trình thực nghiệm phổ thông mới

VTV.vn - Trong vòng 1 tháng qua, Bộ GD&ĐT và Ban soạn thảo chương trình đã tiến hành thực nghiệm chương trình mới tại một số địa phương trên cả nước.