TV& VIDEO

quản lý Nhà nước

Tiếp tục rà soát, kiểm tra các điều kiện kinh doanh bất hợp lý

Tiếp tục rà soát, kiểm tra các điều kiện kinh doanh bất hợp lý

VTV.vn - Hiện nay, Chính phủ đang giao cho các Bộ tiếp tục rà soát, kiểm tra các điều kiện kinh doanh bất hợp lý.