TV& VIDEO

rác thải nguy hại

Rác thải nông nghiệp chưa được quan tâm xử lý

Rác thải nông nghiệp chưa được quan tâm xử lý

VTV.vn - Chỉ tính riêng thuốc bảo vệ thực vật, mỗi năm có khoảng 19.000 tấn bao bì thải ra môi trường. Đây là loại rác thải nguy hại, nhưng hầu hết không được thu gom xử lý.