TV& VIDEO

sản xuất nông nghiệp quy mô lớn

Những “nút thắt” trong tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp

Những “nút thắt” trong tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp

VTV.vn - Vấn đề tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp hiện nay là một xu hướng tất yếu mà nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam phải tiến tới.