Tạm dừng lưu thông sản phẩm của Coca Cola Việt Nam