TV& VIDEO

Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2017 là năm thành công về đối ngoại của TP.HCM

Năm 2017 là năm thành công về đối ngoại của TP.HCM

VTV.vn - Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, Giám đốc Sở Ngoại vụ Lê Quang Long khẳng định năm 2017 là năm thành công về đối ngoại của TP.HCM.