TV& VIDEO

thiên tai

Quản lý rủi ro thiên tai: Vấn đề cấp bách tại Việt Nam

Quản lý rủi ro thiên tai: Vấn đề cấp bách tại Việt Nam

VTV.vn - Việt Nam là một trong 10 quốc gia chịu tác động lớn nhất từ biến đối khí hậu. Do đó việc nâng cao quản lý rủi ro thiên tai ở nước ta ngày càng trở nên cấp thiết hơn.