TV& VIDEO

Thủ đô Bangkok

Thái Lan - Ấn Độ thúc đẩy quan hệ song phương

Thái Lan - Ấn Độ thúc đẩy quan hệ song phương

VTV.vn - Tất cả các vấn đề về kết nối, an ninh và hợp tác văn hóa đã được hai bên thảo luận với trọng tâm là thúc đẩy các mối quan hệ chính trị, quốc phòng và kinh tế.