TV& VIDEO

Tp Hội An

Trải nghiệm cùng hội bài Chòi

Trải nghiệm cùng hội bài Chòi

VTV.vn - Bài Chòi có lối diễn xướng độc đáo, sáng tạo, thể hiện tài năng vận dụng hò vè trong dân gian, tài ứng tác của các "anh Hiệu". Đó cũng chính là sức sống được lưu truyền.