TV& VIDEO

tuyên truyền giáo dục

Sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

VTV.vn - Chủ tịch nước nhấn mạnh tới việc đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.