TV& VIDEO

tỷ phú thế giới

IMF chú trọng tới thực trạng chênh lệch giàu nghèo trên thế giới

IMF chú trọng tới thực trạng chênh lệch giàu nghèo trên thế giới

VTV.vn - IMF đã thay đổi và quan tâm hơn đến khoảng cách giàu nghèo, nghiên cứu và đưa ra các chính sách để đối phó.