TV& VIDEO

UBND tỉnh Lâm Đồng

Bảo Lộc (Lâm Đồng) xây dựng đô thị nông nghiệp xanh

Bảo Lộc (Lâm Đồng) xây dựng đô thị nông nghiệp xanh

VTV.vn - Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện đô thị hóa dựa trên lợi thế các vùng nông nghiệp, hướng đến một đô thị nông nghiệp xanh.