TV& VIDEO

ứng dụng

Ứng dụng lưu giữ kỷ niệm bằng cách số hóa người đã khuất

Ứng dụng lưu giữ kỷ niệm bằng cách số hóa người đã khuất

VTV.vn - Một lập trình viên đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để lưu giữ kỷ niệm bằng cách số hóa người đã khuất.