TV& VIDEO

vải thiều

Bắc Giang thu 5.300 tỷ đồng từ vụ vải thiều 2017

Bắc Giang thu 5.300 tỷ đồng từ vụ vải thiều 2017

VTV.vn - 5.300 tỷ đồng là tổng doanh thu từ vải thiều và các hoạt động phụ trợ cho mặt hàng này.